Счетоводни новини

ДДС при покупка за лични нужди

Данъчно задължените лица, регистрирани по ЗДДС, които използват стока, включена в стопанските им активи, и за лични нужди, могат да ползват следните алтернативни правни възможности:

1) да не приспадат данъчен кредит за стоката и за съпътстващите ползването й разходи и да не начисляват данък за доставката за лични нужди, или

2) да упражнят правото на данъчен кредит за стоката и за съпътстващите ползването й разходи в пропорция, съответстваща на пропорцията на използването на стоката за стопанската дейност и за лични нужди и да не начисляват данък за доставката за лични нужди, или

3) да приспадат данъчен кредит за стоката и/или за съпътстващите ползването й разходи и да начисляват данък за доставката за лични нужди.

НАП пуска електронна услуга с КЕП - „Подаване на уведомление по чл. 47а от Закон за акцизите и данъчните складове“

НАП предоставя нова електронна услуга, достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП) – „Подаване на уведомление по чл. 47а от Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Услугата се предоставя само с „пълен“ достъп и е предназначена за регистрирани по ЗДДС лица, явяващи се  вложители в данъчни складове или упълномощени от тях лица. 

Лицата, отговарящи на изискванията за подаване на уведомление по чл. 47а от ЗАДС и притежаващи към момента на стартиране на услугата пълен достъп до електронните услуги на НАП, предоставяни с КЕП на задължено лице, получават автоматично достъп и до новата услуга. 

Услугата осигурява възможност на вложителите в данъчни складове да изпълнят задължението си по чл. 47а от ЗАДС, а именно:

  • В случай, че предстои прехвърляне на собствеността върху акцизна стока, вложена в данъчен склад, на ново лице вложител, те следва да уведомят НАП 3 дни по-рано.
  • В случай, че след подаване на информацията за прехвърляне на собствеността върху акцизната стока, ако собствеността върху същата не бъде прехвърлена на новото лице вложител, те следва да уведомят незабавно НАП

Услугата включва три основни елемента:

  • Подаване на уведомление за предстоящо прехвърляне на собствеността върху акцизна стока в данъчен склад;
  • Подаване на уведомление за неосъществено прехвърляне на собствеността върху акцизна стока в данъченсклад;
  • Справочна част за преглед на подадените уведомления

Във връзка с прецизиране на достъпа до е-услуги предоставяни от НАП с КЕП са обновени следните бланки:

 Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице

 Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен  адрес

След стартиране на услугата и заявяването й за ползване чрез подаване на заявление за ползване на електронните услуги на НАП чрез КЕП отпада изискването на вложителите да подават към Агенцията данните във връзка с разпоредбата по чл. 47а от ЗАДС на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Променено е искането за издаване на документи

От  4 януари 2016 г. е променено искането за издаване на документи по чл. 87, ал.6 от ДОПК (OKd 51), като е дадена  възможност лицата да декларират пред орган по приходите съгласие, удостоверението да бъде получено от трето лице. За целта е необходим втори подпис на искането за издаване на документи пред орган по приходите в съответната териториална структура на НАП. Съгласието може да се даде само лично от задълженото лице (за физически лица) или представител по закон (за юридическите лица). Упълномощени лица (независимо от вида на пълномощното) не могат да заявяват съгласие за получаване на удостоверението от трето лице.

От 1 януари 2016 г. искането за издаване на удостоверение съгласно чл.87, ал.11 от ДОПК  (Okd 271)  се подава от компетентен орган по Комплексно административно обслужване (КАО), или упълномощено от него лице, в компетентната териториална дирекция на НАП на задълженото лице, за което се иска издаване на удостоверение, на място или по пощата. Искането може да бъде подадено и в свободна писмена форма, но следва да съдържа всички необходими реквизити. Начините на получаване са  лично от лицето, отправило искането, от упълномощено лице, като не е необходима нотариална заверка на пълномощното, по пощата или по електронен път, чрез предоставяне от НАП на сканирано копие на удостоверението. Удостоверението се издава в 7-дневен срок от получаване на искането, когато е подадено в компетентна териториална структура  НАП или в 14-дневен ако е подадено в друг офис на Агенцията. Когато компетентен орган по КАО заяви получаване на удостоверението по електронен път, органът по приходите, издал удостоверението изпраща на компетентния орган като прикачен файл сканирано копие на удостоверението, посредством електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП). При получаването му компетентен орган по КАО следва да потвърди полученото електронното съобщение. Потвърждаването се извършва, чрез изпращане обратно на електронно съобщение със следното съдържание: „Потвърждавам получаването на сканиран документ ……./дата/”.

Направена е промяна и в искането за издаване на удостоверение по чл. 87, ал. 10 от ДОПК, което се подава от възложители по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Промяната касае възможността удостоверението да бъде получено лично от лицето, отправило искането, от упълномощено да получи удостоверението лице (не е необходима нотариална заверка), по пощата или по електронен път, чрез предоставяне на сканирано копие на удостоверението. Когато възложител по ЗОП  заяви получаване на удостоверението по електронен път, органът по приходите, издал удостоверението изпраща на заявителя като прикачен файл сканирано копие на удостоверението, посредством електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП). При получаването му заявител по ЗОП следва да потвърди полученото електронното съобщение. Потвърждаването се извършва, чрез изпращане обратно на електронно съобщение със следното съдържание: „Потвърждавам получаването на сканиран документ ……./дата/”. Искането може да бъде подадено и в свободна писмена форма съдържащо необходимите реквизити.