Счетоводни новини

От НАП за потребителите на ел. услуги с квалифициран електронен подпис

Във връзка с утвърдените със  Заповед №ЗЦУ-849/20. 07. 2015 г. на изпълнителния директор на НАП правила за ползване и списък на електронните административни услуги на НАП с квалифициран електронен подпис (КЕП) Ви информираме, че от 20.07.2015 г. следните електронни услуги на НАП не се предоставят с право на  частичен достъп:

1. Искане за издаване на документ;

2. ДДС за възстановяване - VAT refund;

3. Информационна система Mini one stop shop (MOSS);

4. Връчване и предоставяне на документи на клиентите на НАП в рамките на контролни производства;

5. Подаване на документи от ЗЛ в рамките на контролни производства;

6. Справка относно приключилите и текущи контролни производства спрямо ЗЛ;

7. Справка за връчените/получените от НАП документи и подадените към НАП документи от ЗЛ в рамките на контролни производства;

8. Предаване на данни от агент-платци по силата на дял втори, глава шестнадесета, раздел VІ от ДОПК;

9. Подаване на данни за дневни отчети за горива;

10. Данни за ФУ от производител/вносител на ФУ или сервизна фирма съгласно изискванията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г.;

11. Подаване на данни от доставчици и получатели на течни горива по чл. 118 ал. 10 от ЗДДС;

12. Подаване на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди, съгласно чл. 118, ал. 8 от ЗДДС;

13. Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен от пенсионноосигурителните дружества и застрахователите съгласно чл. 73а, ал. 2 и З от ЗДДФЛ;

14. „Интрастат“ декларации и други документи по прилагане на система „Интрастат“.

Самоосигуряващите се вече могат да декларират започване и спиране на дейност през Интернет

Самоосигуряващите се  вече могат да подават декларацията при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани, по интернет с безплатния персонален идентификационен код на НАП.

Декларацията се подава в 7-дневен срок от започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудовата дейност. С тази декларация самоосигуряващите се определят и вида на осигуряването си. Със същия документ се декларира и прекъсване или прекратяване на трудовата дейност, което е основание самоосигуряващите се да спрат да внасят осигурителни вноски за периода, в който не осъществяват трудова дейност, поясняват от НАП.

Новата услуга облекчава значително над 300 000 самоосигуряващи се, които вече няма да се налага да посещават НАП, като освен възможност за подаване на формуляра, съществува и справочна част с всички данни за започване, спиране или прекратяване на дейност. Този вид декларации могат да се подават по интернет  за периоди след началото на 2015 г.

Персоналният идентификационен код се издава безплатно във всеки офис на НАП за минути и дава достъп до множество електронни услуги на НАП, включително подаване на всички, изисквани от закона данъчни и осигурителни декларации от самоосигуряващите се лица.

Персоналният код на НАП може да се издава в избран офис на НАП

Персоналният идентификационен код  (ПИК), издаван на клиентите на Национална агенция за приходите, вече може да бъде получен от всеки от офисите на НАП в страната. Досега кодът се получаваше задължително от офиса по постоянен адрес на гражданите и по регистрация на фирмите.