Счетоводни новини

НАП обновиха програмата за декларации 1, 3 и 6

Публикувана е обновена версия от 31 август на програмния продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси

Автоцистерните няма да се свързват с НАП

Всички които зареждат течни горива за собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни, отговарящи на съответните изисквания) нямат задължение да монтират измервателни системи до 31 август, като и след тази дата могат да продължат да зареждат собствените си превозни средства от мобилни резервоари без дистанционна връзка с НАП. Това се отнася до земеделските производители, транспортните фирми и всички останали търговци, които използват мобилни автоцистерни, отговарящи на законовите норми.  

За стационарните ведомствени бензиностанции обаче важи изискването да монтират нивомерни системи и да подават данни в НАП от началото на септември.

Друго изключение важи за тези, които извършват зареждания на течни горива за собствени нужди от съдове с  вместимост до 1000 литра и общото заредено количество гориво за календарната година не превишава 2000 литра, както и за зареждане на течни горива на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление.

Разпоредбата за монтиране на измервателни средства се отнася само за тези лица, които зареждат течни горива за собствени нужди от стационарни подземни резервоари или неподвижно прикрепени към земята с вместимост над 1000 литра. Те трябва да монтират средства за измерване на количеството проточено гориво до 31 август 2015 г. Данните ще се изпращат автоматично в НАП чрез електронната система с фискална памет по т. нар. дистанционна връзка с информационната система на приходната агенция.

Лицата, попадащи в изключенията и които не са длъжни да монтират нивомерни системи могат да продължат да подават данни за получените количества горива чрез специалната онлайн услуга на НАП.

От НАП за потребителите на ел. услуги с квалифициран електронен подпис

Във връзка с утвърдените със  Заповед №ЗЦУ-849/20. 07. 2015 г. на изпълнителния директор на НАП правила за ползване и списък на електронните административни услуги на НАП с квалифициран електронен подпис (КЕП) Ви информираме, че от 20.07.2015 г. следните електронни услуги на НАП не се предоставят с право на  частичен достъп:

1. Искане за издаване на документ;

2. ДДС за възстановяване - VAT refund;

3. Информационна система Mini one stop shop (MOSS);

4. Връчване и предоставяне на документи на клиентите на НАП в рамките на контролни производства;

5. Подаване на документи от ЗЛ в рамките на контролни производства;

6. Справка относно приключилите и текущи контролни производства спрямо ЗЛ;

7. Справка за връчените/получените от НАП документи и подадените към НАП документи от ЗЛ в рамките на контролни производства;

8. Предаване на данни от агент-платци по силата на дял втори, глава шестнадесета, раздел VІ от ДОПК;

9. Подаване на данни за дневни отчети за горива;

10. Данни за ФУ от производител/вносител на ФУ или сервизна фирма съгласно изискванията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г.;

11. Подаване на данни от доставчици и получатели на течни горива по чл. 118 ал. 10 от ЗДДС;

12. Подаване на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди, съгласно чл. 118, ал. 8 от ЗДДС;

13. Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен от пенсионноосигурителните дружества и застрахователите съгласно чл. 73а, ал. 2 и З от ЗДДФЛ;

14. „Интрастат“ декларации и други документи по прилагане на система „Интрастат“.