Горива

Земеделски производител - отчитане на получено гориво

Въпрос:
Като земеделски производител получаваме гориво и го плащаме по банков път, изразходваме го само за нуждите на производството-на полето-трябва ли да предоставям информация на кои ниви е изразходвано и с какъв документ?
И през почивните дни как ще ви бъде подавана информацията за полученото гориво-защото сега ще имаме такъв случай?

Отговор:
Земеделския производител, в този случай следва да подаде ЕДП - електронни данни от получател., за да потвърди получаването на горивото. Подаването на данните следва да се извърши на датата на данъчното събитие, т.е. когато реално горивото е пристигнало в обекта на получателя по доставката. Не е нужно да се описват нивите, които ще бъдат обработвани с машините, които използват гориво.

Цистерна и бензиноколонка зареждат собствена техника

Въпрос:
Дружество има бензиноколонка, свързана с цистерна, от която зареждаме нашата селскостопанска техника. Трябва ли да подаваме данни по чл. 118, ал. 10 от ЗДДС.

Отговор:
Когато във ведомствените обекти няма монтирана ЕСФП и лицето - получател по доставка на течни горива не е краен разпространител, следва да подават данни/ЕДП/ в качеството си на получатели по доставка.

Бензиностанция, ЕДП, ЕДД

Въпрос:
1. Имаме бензиностанции - трябва ли да подаваме ЕДП, когато купим гориво от "Лукойл", понеже за него има издаден еАДД?
2. Доставяме гориво на зем.кооперации и предприятия за собствените им машини и съоръжения. Някои от тях имат нивомерни системи с ЕСФП, а други нямат. И в двата случая ли трябва да подадем ЕДД?

Отговор:
Краен разпространител на горива/бензиностанции/, в които има монтирани ЕСФП, подават данни за доставката с въвеждане на данните от еАДД чрез клавиатурата на ЕСФП.
Независимо от това, че доставяте горива на обекти с/без монтирани ЕСФП следва да подавате ЕДД за продажба.

Горива в строителна фирма

Въпрос:
Фирмата се занимава със строителство. За целта имаме цистерна, която зарежда нашите машини, като купуваме горивото от търговец на едро. В някои случаи зареждаме други фирми, които работят на наши обекти като подизпълнители и префактурираме горивото. Нямаме закачена колонка за цистерната, нямаме нивомер. Има единствено брояч. Трябва ли да подаваме информация към НАП по електронен път във връзка с изменението на Наредба № Н-18/2006 г. за отчитане продажби от търговски обекти?
И също така - какво се има предвид под "средство за измерване на разход" в следния текст:
Данъчно задължено лице, което за целите на независимата си икономическа дейност извършва зареждане на превозни средства за собствени нужди с течни горива чрез средства за измерване на разход, е длъжно да регистрира и отчита зареждането чрез фискално устройство по реда на наредбата по ал. 4 на същата разпоредба, както и да предава данни по ал. 6 по дистанционната връзка с Националната агенция за приходите - чл. 118, ал.7 от ЗДДС /в сила от 17.07.2012 г./

Отговор:
При закупуване на горивото от търговец на едро за осъществяване на независима икономическа дейност в цистерна на купувача се подава ЕДД от продавача/търговеца на едро/ и ЕДП от купувача/новия собственик на горивото/. Съответно за местоназначението на горивото, новия собственик подава ЕДД.
При продажба на горивото на други задължени лица /под изпълнители/, доставката се декларира с ЕДД.
Относно чл. 118, ал.7 от ЗДДС /в сила от 17.07.2012 г./, „чрез средства за измерване на разход,", не съществува в новия текст на чл. 118, ал.7 от ЗДДС /в сила от 08.03.2013 г./

Отчитане на горива към система "Контрол на горивата"

Въпрос:
Ние търгуваме с горива на едро и дребно. Също така предоставяме възможност на нашите клиенти да зареждат горива и от бензиностанции, които не са наша собственост. Тези продажби се регистрират с карти.
Доставката от бензиностанциите към крайните клиенти се документира с издаване на фискална касова бележка от ЕСФП, и фактура към нас . Бензиностанцията е краен разпространител, но документално получател по доставката сме ние и ние издавахме фактура на крайния потребител.
С новите правила за подаване на данни за доставки на течни горива от доставчици/получатели на течни горива, съгласно чл. 118 от ЗДДС , ще се отчитат ли тези доставки в информационна система „ Контрол на горивата"?

Отговор:
Не е нужно да се подават данни към НАП чрез информационна система „Контрол на горивата" след като продажбите на горива се осъществява от краен разпространител /бензиностанция/ и са отчетени чрез ЕСФП.