Осигуровки

Как да си спестите „разходките“ до НОИ и НАП?

Считано от 09.08.2011 г. е в сила Указание № 91-01-190 на ЦУ на НОИ относно възстановяване или изплащане на лихви върху получени обезщетения в нарушение на чл. 53, ал. 4 на Кодекса за социално осигуряване тогава, когато детето е било настанено в детско заведение, включително и в детска ясла. 
В резултат на получените лични актове и начети, много майки обвиниха счетоводителите на съответните фирми, че не са ги уведомили, че подлежат на санкции при такава ситуация.

Затова, за да избегнете подобни недоразумения нашата препоръка е: Уважаеми счетоводители, просто изисквайте, дори и саморъчно написана Декларация от Вашата служителка, че детето не е настанено в подобно заведение и я приложете в досието на майката.

Дължат ли се осигурителни вноски върху социалните разходи и влизат ли те в осигурителния доход?

Според Закона за бюджета на ДОО за 2011 г. върху социалните разходи се дължат осигурителни вноски, както следва:

самоосигуряващо се лице пенсионер

Въпрос:

Имам самоосигуряващо се лице пенсионер.В заявлнието за самоосигуряващо се лице е посочил ,че ще продължи да работи но не иска да се осигурява.Всеки месец внася здравни ,така също и обр.1.С ГДД по чл.50 трябва ли да попълня таблица 2,защото таблица 1 със сигурност няма(окончателен осигурителен доход) Подаването на год.декл.6 не е ли достатъчна.Смущава ме ,че всъщност не е самоосигуряващ се? Предварително БЛАГОДАРЯ!

Отговор:

Последно самоосигуряващ се ли е или не? Подал ли е ОКД-5 за започване на дейност? Ако да, значи е самоосигуряващ се. Щом говориш за декларация по чл.50, значи има и доходи. Щом има доходи, значи има и изравняване на доходите.
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т. 3, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване; регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност; вноските се внасят за сметка на самоосигуряващите се лица до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, а окончателната осигурителна вноска най-късно в срока за подаване на данъчната декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

Че се дублира информацията с Д6, дублира се, но какво ли при нас не се дублира.

Осигурителен стаж

Въпрос:

ТД с дейност производство на ел.енергия от ВЕИ(възобновяеми енергиини източници) все още няма приходи (не е изградена системата за ВЕИ). Та искаме на р-к да предложим Договор за извършване на услуга с личен труд(извънтрудово правоотношение).Това е с цел да се избегне огромната бумажтина ,която представяме в Инспекцията по Труда(ГИТ) и свързаните с това разходи. Същият този работник назначен на 4 часа при друг работодател на основен трудов договор. Работника желае да сключи само трудов договор поради възраст........клоняща към пенсиониране.Осигурителния му стаж ще си върви ,но ни притеснява ,че трудовия стаж за остатъка от времето до м.септември 2012 когато му предстои да се пенсионира няма да му върви. Ако някой успее да даде идеи МОЛЯ!!!

Отговор:

1. За пенсия се гледа не трудов, а осигурителен стаж.

2. Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Осигурителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци и години. За осигурителен стаж се зачита:
2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски върху не по-малко от минималната работна заплата за страната, за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 9 и ал. 3, т. 5; когато възнаграждението на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 9, върху което са внесени осигурителните вноски, е по-малко от минималната работна заплата за страната, осигурителният стаж се зачита пропорционално

Т.е. не ви интересува МОД за съответната дейност, защото това не е трудов договор, а ви интересува МРЗ. Т.е. за да се зачете месец осигурителен стаж, ще трябва да му плащате на човека по 320 лв., така че след приспадане на 25% да останат 240, върху които да го осигурите.

© 2009-2017 СЧЕТОВОДСТВО.COM. All Rights Reserved.