Данъци и данъчно облагане

Как земеделците да намалят до 60% от корпоративния си данък

Европейската комисия одобри схемата за държавна помощ  по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане. Същността на помощта е в предоставянето на инвестиционен стимул за земеделските стопанства чрез преотстъпване на част от дължимия корпоративен данък.

Решението на Европейската комисия е взето преди 31.03.2011 г. и съгласно материалния данъчен закон това дава право на данъчно задължените лица да се възползват от облекчението и за 2010 година.

Данъчното облекчение има за цел да насърчи инвестициите в нови сгради и нова земеделска техника при производството на непреработена растителна и животинска продукция. Земеделските производители могат да не внасят в бюджета до 60% от дължимия корпоративен данък за данъчната им печалба от дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция. За целта е необходимо лицата да инвестират преотстъпения в посочените активи корпоративен данък до края на годината, следваща годината, за която налогът е преотстъпен. Сградите и техниката трябва да се придобият при пазарни условия, а максималният размер на преотстъпения данък не трябва да превишава 50 на сто от стойността на придобитите активи.

За да се възползват от помощта, земеделските производители трябва да продължат да осъществяват дейността си за период от още поне три години след годината на преотстъпване.

Получатели на държавната помощ могат да бъдат регистрирани земеделски производители, които са юридически лица и еднолични търговци. Бенефициенти не могат да бъдат данъчно задължени лица - регистрирани земеделски производители, които имат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, задължения за санкции, както и дължими лихви, свързани с невнасянето в срок на посочените задължения. От облекчението не могат да се възползват и данъчно задължени лица, които са предприятия в затруднение, ликвидация или са получили други помощи.

В механизма на действие на помощта не се следва специфична процедура за кандидатстване. Данъчно задължените лица сами преценяват дали и доколко удовлетворяват критериите на мярката и декларират тези обстоятелства с подаване на годишната данъчна декларация.  Бенефициентите на помощта подлежат на контрол от страна на органа по приходите по отношение на изпълнението на условията и извършването на инвестициите.

Как земеделските производители могат да намалят до 60% от корпоративния си данък за тази година

Въпрос: Какво представлява данъчното облекчение за преотстъпване на корпоративен данък на земеделски  производители?

За разлика от отменената схема по чл.179 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), която се прилагаше без особености, новата схема  е създадена като облекчение, представляващо държавна помощ под формата на данъчно предимство за земеделските производители. Тя е базирана върху изискванията на Насоките за държавна помощ в селското и горското стопанство за периода 2007 – 2013 г., които препращат към Регламент (ЕС) 1857/2006 от 15 декември 2006 г. за прилагането на членове 87 и 88 от Договора за Европейската общност (чл.107 и чл.108 от Договора за функционирането на европейската общност) към държавната помощ за малки и средни предприятия, които осъществяват дейност по производството на селскостопански продукти.

Въпрос: На какви условия трябва да отговарят земеделските производители, за да ползват облекчението и задължително ли е да се възползва от него?

авансов данък за наем

Въпрос:

ЕТ съм и ползувам помещение под наем, като наемодателя е физическо лице и съм удържал авансово данъка.Издал съм сметка за изплатената сума и служебна бележка на наемодателя.
Въпрос: Тъй като помещението е съсобственост със съпругата му,наемодателя ме пита дали не трябва да му издам служебна бележка и на съпругата му тъй като трябва и двамата да приложат служебната бележка при подаване догодина на годишната данъчна декларация.
Съгласно образеца на служебна бележка на НАП 2. Служебната бележка се издава в два екземпляра и се връчва на лицето при удържането на данъка и осигурителните
вноски. Единият екземпляр се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Другият екземпляр се съхранява от
лицето за установяване на осигурителния доход при ползване на осигурителни права.
Аз съм издал 2 бр еднакви служебна бележка на единия наемодател с който е сключен договора
и съм вписал в служебната бележка цялата сума за изтеклия период от наема.
Наемодателя ме пита дали не трябва да му издам 4 бр. служебна бележка 2бр. за него и 2бр. за съпругата му -съсобственик с вписана сумата наполовина в тях /поравно разделена между двамата цялата сума /защото при подаване на годишната данъчна декларация и двамата трябва да приложат в деклараците си служебна бележка.
До 10 число на м. юли трябва да внеса удъжания данък.
След като прочетох указанието на НАП за попълването на вносната бележка и написаното във ФОРУМА не ми стана ясно следното:
1. Какво трябва да посоча в графа ВИД ПЛАЩАНЕ 11 12 13 или 11 12 15 тъй като наемодателя е физическо лице.
2.Какво трябва да посоча в графа ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ -моето ЕТ или имената на наемодателя.
3.Какво трябва да посоча в графа ПЕРИОД ЗА КОЙТО СЕ ПЛАЩА - наема е за месеци април,май,юни и е платен наема и удъжан авансов данък м. юни.
Предварително благодаря за отговорите.
Поздрави.

Отговор:

Според мен трябва да разделиш наема на две и да издаваш по две служебни бележки всеки месец.
1. 111213
2. ЕТ, тъй като той е длъжен (задължен) да внася данъка. Не пречи в основанието да напишеш ЕГН на лицето.
3. Без да съм 100% сигурна мисля, че месеца на плащане, защото това е принципа в ЗДДФЛ.

износ

Въпрос:

моя фирма ще прави износ на билки в Швейцария ,Франция и Германия
до сега работеше само в Б-Я. Не съм работила фирми с износ на стоки ,но знам ,че има особенности ,но какви?? / в европийски съюз и извън него/.На първо време ги посъветвах да не се рег.по ДДС докато не станат 50000лв.
Прочетох някой неща,но практиката си е друго.Моля някой който прави износ да сподели начина на работа и на кой чл. да наблегна от закона
Ще съм много благодарна лек ден

Отговор:

Напротив, на първо време бързо се регистрирай по ЗДДС - няма нищо по-хубаво от това да ползваш данъчен кредит за покупките и да не начисляваш ддс, което се случва при износ/ доставки за ЕС.

анулиране на ф-ра и ДДС

Въпрос:

здравейте!подадено е ДДС-то вчера..казусът е следният: имам копие на ф.,която е осчетоводена с ДДС,но днес ми се връчи оригинала и другите 2 копия с надпис "АНУЛИРАНО".....няма издадена нова ф-ра на клиента....при това положение какво да правя ????да поискам ли КИ към ф-та с дата от м.06?чета ЗДДС,но не намирам нищо за подобен случай...може би не се изразявам правилно,но в паника съм...

Отговор:

просто е трябвало вчера да пуснете нова СД и регистри към НАП, без тази фактура... ама вече е късно! ... сега може да я извадите само като си съставите протокол по чл. 116 от ЗДДС, като дадете обаче оргинала от фактурата и протокола на другата страна, да си го осчетоводят... лошото е, че при Вас ще се паднат в два различни периода... и ефекта за ДДС ще е изкривен...

© 2009-2017 СЧЕТОВОДСТВО.COM. All Rights Reserved.