Счетоводна практика

Счетоводни въпроси и отговори от наши колеги и дискусии, провеждани онлайн. Моля, имайте предвид, че макар да се стремим да сме максимално прецизни, е възможно да допуснем грешка или нормативната уредба да е променена след датата на добавяне на съответния въпрос и поради това не можем да поемем юридическа отговорност за използването на дадените тук отговори.

проверка на здравния статус

Въпрос:

Пробвал ли е някой да направи проверка на новия адрес https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/selectService:6,2,rep.HealthStatus.home ? Опитвам и не става.

Отговор:

С Google Chrome става, май само с Opera не ще да тръгва.

ревизия по ДДС

Въпрос:

Здравейте,
не съм писала до сега тук, а и постът ми ще е полезен само и единствено за мен.За вас се надявам да е забавен, но на мен не ми е до смях.
Ей ся ше ви разкажа, па белким ми олекне.
В момента съм в ревизия по ДДС по повод процедура по възстановяване-нищо необичайно.Интересното в ситуацията е ревизорът.По повод на ДДС-ревизията вчера се зарови в главните ми книги и оборотните ведомости, от което последваха няколко въпроса.Ето и някой от тях :
-Материалите от собствено производство, които влагате, защо не минават през 60-група ? Вероятно за да ги различавате от купените..... (търпеливо се опитах да му обясня защо)
-Получените аванси защо са в 704 сметка ? Те не са приход... (ей тук си премълчах, защото прецених, че ще ми отиде доста ресурс да му обясня )
-Защо сметка 701 има отрицателно кредитно салдо ??? (напънах се да му обясня причината за тъжния факт)
-Защо сметките от 70 група имат салда ? (пояснявам, че ревизията е по ЗДДС и обхватът на ревизията е февруари-ноември 2009)
...и още няколко подобни въпроса...
Но това, което ме пищиса, беше следното финално изказване : „Вие къде сте завършила ? Водите доста странно счетоводство, и ръководителката ми на екип ще е на същото мнение, като мен....”
На последното изобщо не си направих труда да отговоря, защото няма какво да му се отговори.
Факт е, че в тази сграда има няколко служители, които са прочути със своята „компетентност” както сред счетоводителите, така и сред колегите си.
Не смятам, че съм супер специалист, но най-ми е неприятно да ме проверяват некомпетентни.
Дайте идея какво да го правя тоя шматарок.Твърдо съм решена да го направя за резил.За сега съм го помолила зъбележките по отношение на счетоводните ми записвания да ми изпрати в писмен вид (ей тъй, да си ги имам )

Отговор:

Относно счетоводните знания на нап-аджиите / има и начетени / няма какво да говорим- всички сме се наслушали на подобни въпроси , които няма как да бъдат проумени , та и да им се отговори.
Моята тактика е - минимум разговори с проверяващия- Отговарям само на Искания в писмен вид и Изх. Н. Пита ли нещо:
- Моля напишете ми Искане какво точно да представя!
И също:- Пишете каквото смятате - Ние ще си пишем възраженията и жалбата.

Прокурист и декл. по чл.50

Въпрос:

Моля за съдействие - ЕТ се управлява от прокурист. Той е по договор за управление,а в НАП се подава като трудов договор. Сега трябва ли да подава декларация по чл.50?

Отговор:

Не.

Работник и земеделец - осигуряване?

Въпрос:

Работя на трудов договор и същевременно се каня да ставам земеделски производител, какви осигуровки трябва да внасям? До сега открих 11% ДОО, 5% ДЗПО (роден съм след 1960) и 8 % ЗО. Излиза общо 24% от 240 лв=57.60. Някъде четох за общо 70.80 лв но без разбивка. А най ме притеснява едно мнение, че в моя случай трябва да се внасят осигуровки върху 480 лв, но пак без обяснения защо. А по трудовия договор предполагам, че ще си вървят по фиша.
И втори въпрос - веднага ги след регистрирането ми като земеделец ще трябва да започне внасянето на осигуровките или след като започна реално да въртя мотиката през пролетта и тогава да подам в НАП декларация за регистрация?

Отговор:

по 1 въпрос правилно си ги изчислила -КСО ти дава и възможност авансово за определен период да си внасяш осигурителните вноски.
по 2 въпрос подаваш декларация тогава когато започваш дейност.

декларации по ЗТР?

Въпрос:

Закон за Търговския регистър
Глава втора.
РЕГИСТЪРНО ПРОИЗВОДСТВО
Заявление
Чл. 13. (1) Вписване, заличаване и обявяване се извършват въз основа на заявление по образец.
........
(4) Заявленията и актовете на съда на хартиен носител се подават в което и да е териториално звено на агенцията по седалищата на окръжните съдилища.
(5) Заявителят подписва декларация за истинността на заявените от него обстоятелства или за приемането на представените актове.

Какви са тези декларации по ал. 4 и ал. 5 на чл. 13? Ал. 4 казва как и къде се подават документите, а по ал. 5 ако вносителят е Управител, който е и едноличен собственик, тази декларация по ал. 5 е ненужна.

Д Е К Л А Р А Ц И Я
По чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър
Долуподписаният, АБВ с ЕГН: 1111111111, притежаващ лична карта № 22222222, издадена на 35.05.2002 г. от МВР София, декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.
Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за декларирането на неверни данни.

И

Д Е К Л А Р А Ц И Я
По чл.13, ал.5 от Закона за търговския регистър
Долуподписаният, АБВ, ЕГН 1111111111, притежаващ лична карта № 2222222222, издадена на 35.05.2002г., декларирам, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.
Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за декларирането на неверни данни.

Отговор:

Ето ти актуален текс на чл. 13 от Закона за търговския регистър:

Заявление
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Вписване, заличаване и обявяване се извършват въз основа на заявление по образец.

(2) Заявлението съдържа:

1. данни за заявителя;

2. данни за търговеца, клона на чуждестранен търговец или за европейско обединение по икономически интереси, по чието дело се иска вписване, заличаване или обявяване;

3. подлежащото на вписване обстоятелство, вписването, чието заличаване се иска, или подлежащия на обявяване акт;

4. подпис на заявителя.

(3) Когато заявлението се подава от лице по чл. 15, ал. 2, т. 2, данните на подателя се отразяват от служител на агенцията в информационната система на регистъра и не са публични. Тези данни могат да се предоставят само по искане на заявителя или в случаите на съдебен спор.

(4) Към заявлението се прилага декларация, подписана от заявителя по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 или ал. 3, за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове.

(5) Когато заявлението се подава от лице по чл. 15, ал. 2, т. 2, то представя декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.

А този текст, който си сложил по-горе е бил валиден до 30 май 2008 г., след това е променен с този, който ти давам.

Подкатегории

Правни консултации във връзка със счетоводни казуси